Om RAB

“RAB” er en forkortelse for
Registreret Alternativ Behandler
og er en frivillig registrerings-ordning og beskyttet titel, som hviler på lov nr. 351 af 19. maj 2004. Ordningen er med til at sikre at behandlerne lever op til krav ang. uddannelse, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring og klageadgang.

“Et ‘RAB’ medlem
er med i en brancheforening,
der er godkendt som registreringsansvarlig forening af Sundhedsstyrelsen.
Foreningen skal leve op til nærmere fastsatte krav bl.a. krav om et etisk udvalg,
som håndterer klagesager, samt udarbejdelse af vedtægter, regler for god klinisk praksis, ajourføring m.m.

Krav til uddannelse

Som RAB registreret naturmedicinsk behandler skal man leve op til
en række krav til sin sundhedsmæssige uddannelse, der sikrer et solidt grundlag af teori og praksis for behandling.

Optagelseskrav til titlen Klassisk Homøopat MFNM

Til grund for godkendelsen ligger som minimum en fireårig deltidsuddannelse eller en 3-årig fuldtidsuddannelse med følgende retningsgivende timefordeling:

Primært fagområde

90 timer homøopatisk teori

140 timer materia Medica (læren om de homøopatiske midler)

130 timer homøopatiske cases, dvs. anvendelse af homøopatisk metode, herunder
1. brugen af metodens teorier.
2. demonstrering af praktisk kendskab til den homøopatiske Materia Medica.

50 timer supervision hos en uddannet klassisk homøopat

Øvrige fagområder

40 timer klientbehandling og klinikvejledning, basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser.

50 timer psykologi

50 timer information om komplementære behandlingsformer

Derudover er der på alle uddannelser vejledt hjemmearbejde samt afgangsprojekt.

200 timer anatomi og fysiologi

100 timer patologi

—————————-
850 timer samlet
—————————-

En undervisningstime, lektion eller tilsvarende skal være á minimum 45 minutters varighed. Uddannelsen består af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.
E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Optagelseskrav for Naturopather

Du skal kunne dokumentere, at din uddannelse inkluderer som minimum:

250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (naturopati).

30 timer basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri.

10 timer klinikvejledning/klientbehandling.

50 timer psykologi

50 timer introduktion/præsentation af andre alternative fagområder

200 timer anatomi/fysiologi

100 timer sygdomslære

—————————
660 timer samlet
—————————

En undervisningstime, lektion eller tilsvarende skal være á minimum 45 minutters varighed. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. Der er krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

.

.

Regelsæt for god klinisk praksis

De etiske regler skal styrke god og forsvarlig klientbehandling,
samt opretholde et godt og kollegialt forhold
mellem behandlere.

Læs ajourføringsreglene

Ajourføringsområder som kan godkendes til at opretholde registreringen l FNM.

Der optjenes point over en 3-årig periode. Et point svarer til en time eller lektion. I alt 42 point skal optjenes over den 3 årige periode, svarende til 12 timer pr år. Medlemmerne har selv ansvar for at indsende dokumentation på en liste til kontakt@forenedenaturmedicinere.dk

 1. Kurser/seminarer inden for det respektive fagområde (kurser i homøopati for homøopater, i naturopati for naturopater etc.).
 2. Webinar
 3. Konferencer
 4. Studiegruppe
 5. Supervision
 6. Research/forberedelse til at afholde kurser/foredrag/undervisning , hvor der indgår en fordybelse, yderligere læring om emnet.
 7. Skrive artikler til blade/tidsskrifter/medier/sociale medier
 8. Praktik
 9. Prøvninger/tritureringer
 10. Forskning
 11. Kurser i psykologi
 12. Kurser i kommunikation

Download ajourføringsreglene som pdf.

Ajourføring

Foruden behandling af klienter og den daglige drift, er det et krav, at man holder sin viden og faglighed som alternativ behandler ajour.
I praksis betyder det, at man inden for en periode på tre år har pligt til
at tage minimum 42 timers godkendt efteruddannelse.

Læs regelsættet

Information om behandling

a) Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at give sine klienter saglig og nøgtern information om behandlingen, om de forventninger klienten må have hertil, om klientens medansvar, priser, eventuelle reaktioner på behandlingen og behandlingsprogrammer m.m.

Journaler

b) Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at føre journal over klientens sygdomshistorie og evt. medicinsk eller anden nuværende eller tidl. behandling. Endvidere journalføres indikationen for behandlingen, den givne behandling samt den givne information.

c) Ethvert aktivt medlem skal udbede sig patientens skriftlige samtykke til nedskrivning og opbevaring af følsomme oplysninger.

d) Der skal udarbejdes en databeskyttelsespolitik i klinikken, som opfylder gældende lovgivning.

e) Aktive medlemmer skal på patientens foranledning oplyse om indholdet af journalen i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser om aktindsigt.

Tavshedspligt

f) Ethvert aktivt medlem har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger vedkommende får, i sin egenskab af behandler, jvf. Straffelovens § 264D. Tavshedspligten står ved magt også efter endt behandling eller efter patientens død.

g) Dersom et medlem ønsker at gengive oplysninger om en patient, skal skriftlig tilladelse indhentes. Det skal tydeligt fremgå af tilladelsen hvilke oplysninger der viderebringes og til hvilket formål. Tilladelsen opbevares i journalen.

Hensynsfuld optræden

h) Ethvert aktivt medlem skal optræde hensynsfuldt og taktfuldt overfor klienter og pårørende og herved undlade en opførsel eller undersøgelsesmetode, der kan virke krænkende. Medlemmer af Forenede Naturmedicinere har ansvar for at undgå økonomisk, emotionel, seksuel eller anden udnyttelse af deres patienter.

Henvisning til anden behandling

i) Det påhviler ethvert aktivt medlem IKKE at give løfter om helbredelse. Klienter skal henvises til lægelig, anden alternativ/komplementær behandling eller anden sundhedsfaglig behandling, hvor dette må anses for indiceret.

Faggrænser

j) Ethvert aktivt medlem har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder kun at gøre brug af midler og metoder, som hører faget til, og som det pågældende medlem er kvalificeret til at anvende.

k) Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at overholde gældende lovgivning – herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

l) Når en patients tilstand bedres som resultat af den naturmedicinske behandling og det synes muligt at reducere patientens afhængighed af konventionel eller anden medicin, ligger ansvaret for at justere dosis eller nedtrappe ordinerede lægemidler hos patienten og den ordinerende læge.

Indberetning af sygdomme

m) Aktive medlemmer skal være opmærksom på sygdomme, som skal indberettes til sundhedsmyndigheder og handle korrekt i disse tilfælde.

Nedenstående liste angiver de sygdomme, der er individuelt anmeldelsespligtige. Til anmeldelse anvendes formular 1515 og anmeldelse sendes til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling samt til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted.

AIDS Kolera Pest
Anthrax Kongenit rubella Plettyfus (typhus exanthematicus
Botulisme Legionella pneumoni Polio
Covid 19 Levnedsmiddelbåren sygdom Purulent meningitis
Creutzfeldt-Jakob Lepra Rabies
Difteri Leptospirose Rubella i graviditeten
Hepatitis A akut Meningokoksygdom SARS
Hepatitis B akut Morbilli Shigella dysenteri
Hepatitis B kronisk Neuroborreliose Tetanus
Hepatitis C akut Ornitose Tuberkulose
Hepatitis C kronisk Paratyfus Tyfus
Hæmorrhagisk feber (Lassa, Marburg, Ebola) Parotitis Vandbåren sygdom
Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) Pertussis hos børn < 2 år Verotoksin-producerende E. coli (VTEC)

Hvis du mistænker en patients symptomer for at være en af ovenstående individuelt anmeldelsespligtige sygdomme eller fødevareforgiftning, skal du handle ansvarligt ved at gøre følgende:

 1. Råd din patient til at få en diagnose hos egen læge og skriv det i patientens journal.
 2. Kontakt de lokale sundhedsmyndigheder, spørg om råd og skriv det i patientens journal.

Ajourføring

n) Ethvert aktivt medlem forpligter sig til kontinuerligt at vedligeholde og opdatere sin faglige viden, RAB registrerede medlemmer med gennemsnitligt minimum 12 timer årligt. Der henvises til foreningens krav til ajourføring inden for de forskellige fagområder, som er offentliggjort på foreningens hjemmeside. Godkendelse af relevans og omfang af efteruddannelsen gives af bestyrelsen på baggrund af fremsendt dokumentation. Manglende dokumentation kan medføre fratagelse af RAB titlen. Klager herover tilgår Etisk Udvalg.

Kollegiale forhold

o) Medlemmer af Forenede Naturmedicinere skal tale og skrive respektfuldt om kolleger til patienter, studerende, superviserede samt til offentligheden.

p) Medlemmer af Forenede Naturmedicinere opfordres til at støtte og hjælpe hinanden under studier og i praksis.

q) Hvis der er grund til at tro, at en kollega har optrådt uklogt, uansvarligt eller ulovligt, tages direkte kontakt til den pågældende kollega. Alternativt eller efterfølgende tages der kontakt til Forenede Naturmedicineres etiske råd/klagenævn med anmodning om hjælp til at løse problemet.

Markedsføring

r) Ethvert aktivt medlem har pligt til, til enhver tid at overholde gældende regler om markedsføring af sundhedsydelser. Endvidere skal Styrelsen for Patientsikkerheds markedsføringsregler overholdes.

s) Ethvert medlem forpligter sig til at overholde Fødevarestyrelsens gældende regler vedrørende anprisning af fødevarer.

t) Hvis et medlem sælger kosttilskud, er man forpligtet til at sørge for at sætte sig ind i og overholde regler på området, herunder (import/salg/forsikringer/anprisningsregler mm)

Download som pdf.

 

.

Find behandler

Ifølge RAB bekendtgørelsen er FNM forpligtet til at offentliggøre navnene på de naturmedicinske behandlere foreningen har RAB registreret.
Alle medlemmer i FNM opfordres til at have sin klinikinformation stående på FNMs hjemmeside, men det er kun et krav for RAB registrerede.

Under fanen Find behandler på FNMs hjemmeside kan behandlere finde kollegaer, og klienter kan finde potentielle behandlere,
med og uden RAB registrering.

.

.

Flere naturmedicinske uddannelser

FNM kan RAB registrere klassiske homøopater og naturopater.
Hvis en behandler har en eller flere af disse uddannelser der hver for sig opfylder kravene til at blive registreret behandler, kan man få en registrering af begge fag i FNM.
Foreningen arbejder mod at kunne RAB registrere flere behandlingsformer i fremtiden, så vi sammen kan stå styrket som naturmedicinske behandlere. Når FNM har 20 medlemmer af en given behandlingsform kan FNM søge om at RAB registrere denne.
.

Etisk udvalg

For at kunne RAB registrere behandlere skal FNM have et klageorgan hvortil brugere kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer. Hvis en klient vil klage over et medlem af Forenede Naturmedicinere, skal klienten sende en skriftlig klage til formanden for foreningens etiske udvalg.

Hvis et medlem har givet urigtige oplysninger ved medlemstegnelse, eller ikke har overholdt gældende vedtægter og regler for god klinisk praksis, vil sagen drøftes i Etisk Udvalg med henblik på evt. advarsel, irettesættelse, afregistrering eller eksklusion af foreningen.

Læs FNMs etiske retningslinjer

Etisk Udvalg skal behandle klager fra brugere over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis eller gældende lovgivning.

Etisk Udvalg skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt fra ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Endelig har Etisk Udvalg til opgave at behandle klager over Forenede Naturmedicinere for overtrædelse af gældende lovgivning eller foreningens vedtægter og regler. På eget initiativ kan Etisk Udvalg tage spørgsmål om sådanne overtrædelser op til behandling og afgørelse.

Etisk Udvalg er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af foreningens øvrige organer.

Etisk Udvalg består af enten 3 eller 5 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen blandt foreningens medlemmer samt evt. eksterne personer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til etisk udvalg.

Etisk Udvalg skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Intet medlem af Etisk Udvalg må derfor have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Etisk Udvalg vælger af sin midte en kontaktperson, hvortil sager tilstilles. Kontaktpersonen drager ansvar for Udvalgets sammenkaldelse og funktion iht. vedtægterne.

Klager skal indgives skriftligt til Etisk Udvalg. Etisk Udvalg skal sikre sig en sag fuldt belyst ved inddragelse af medlemmet, der klages over. Medlemmet, der klages over, skal have en kopi af klagen for skriftligt at kunne forklare sig. Det samme gælder bestyrelsens medlemmer, hvis sagen vedrører dem. Alle parter har krav på efter anmodning at få indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.

Afgørelse træffes af simpelt flertal i Etisk Udvalg, der har tavshedspligt. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. Der skal ske  partshøring over forslag til afgørelsen. Etisk Udvalgs afgørelser kan indbringes for domstolene.

Etisk Udvalg kan give advarsler og irettesættelser samt kan skride til eksklusion eller afregistrering. Forenede Naturmedicineres bestyrelse underrettes om Etisk Udvalgs afgørelser.

Der er adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningen kan fastsætte en frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet. Der skal som minimum gives klagerne en frist på 2 år, fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem.

.

Krav til foreningen

For at kunne blive godkendt til at registrere alternative behandlere skal en forening være veletableret og have et vidst antal alternative behandlere, der opfylder betingelserne for at blive registrerede alternative behandlere, som medlemmer. Foreningen skal ansøge og betale gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed, samt kunne dokumentere at den overholder kravene.

Læs mere i RAB-bekendtgørelsen.

.
.
.
.