Etiske retningslinjer

Hvis du vil klage over et medlem af Forenede Naturmedicinere, skal du sende en skriftlig klage til forpersonen for foreningens etiske udvalg:

Uttara Dinesh Kale
Send mail

Dine oplysninger behandler fortroligt.

Det etiske udvalg består af:

Uttara Dinesh Kale

Forperson
Send en email

Charlotte L. Petersen

Udvalgsmedlem
Send en email

Søren Hildebrandt

Udvalgsmedlem
Send en email

.

Forenede Naturmedicineres
etiske retningslinjer

 

Etisk Udvalg er foreningens klageorgan.

Opgave

Etisk Udvalg skal behandle klager fra brugere over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis eller gældende lovgivning. Etisk Udvalg skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt fra ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Endelig har Etisk Udvalg til opgave at behandle klager over Forenede Naturmedicinere for overtrædelse af gældende lovgivning eller foreningens vedtægter og regler. På eget initiativ kan Etisk Udvalg tage spørgsmål om sådanne overtrædelser op til behandling og afgørelse.

 

Organisatorisk tilhørsforhold

Etisk Udvalg er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af foreningens øvrige organer.

 

Sammensætning

  1. Etisk Udvalg består af enten 3 eller 5 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen blandt foreningens medlemmer samt evt. eksterne personer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til etisk udvalg.
  2. Etisk Udvalg skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Intet medlem af Etisk Udvalg må derfor have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
  3. Etisk Udvalg vælger af sin midte en kontaktperson, hvortil sager tilstilles. Kontaktpersonen drager ansvar for Udvalgets sammenkaldelse og funktion iht. vedtægterne.

Sagsbehandling

  1. Klager skal indgives skriftligt til Etisk Udvalg.
  2. Etisk Udvalg skal sikre sig en sag fuldt belyst ved inddragelse af medlemmet, der klages over.
  3. Medlemmet, der klages over, skal have en kopi af klagen for skriftligt at kunne forklare sig. Det samme gælder bestyrelsens medlemmer, hvis sagen vedrører dem. Alle parter har krav på efter anmodning at få indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.
  4. Afgørelse træffes af simpelt flertal i Etisk Udvalg, der har tavshedspligt. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelsen.
  5. Etisk Udvalgs afgørelser kan indbringes for domstolene.

 

Sanktionsmuligheder

Etisk Udvalg kan give advarsler og irettesættelser samt kan skride til eksklusion eller afregistrering. Forenede Naturmedicineres bestyrelse underrettes om Etisk Udvalgs afgørelser.

 

Sagsgenoptagelse

Der er adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningen kan fastsætte en frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet. Der skal som minimum gives klagerne en frist på 2 år, fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem.

.