Klinisk Regelsæt

Regelsæt for god klinisk praksis

 

Information om behandling

a) Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at give sine klienter saglig og nøgtern information om behandlingen, om de forventninger klienten må have hertil, om klientens medansvar, priser, eventuelle reaktioner på behandlingen og behandlingsprogrammer m.m.

Journaler

b) Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at føre journal over klientens sygdomshistorie og evt. medicinsk eller anden nuværende eller tidl. behandling. Endvidere journalføres indikationen for behandlingen, den givne behandling samt den givne information.

c) Ethvert aktivt medlem skal udbede sig patientens skriftlige samtykke til nedskrivning og opbevaring af følsomme oplysninger.
d) Der skal udarbejdes en databeskyttelsespolitik i klinikken, som opfylder gældende lovgivning.

e) Aktive medlemmer skal på patientens foranledning oplyse om indholdet af journalen i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser om aktindsigt.

Tavshedspligt

f) Ethvert aktivt medlem har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger vedkommende får, i sin egenskab af behandler, jvf. Straffelovens § 264D. Tavshedspligten står ved magt også efter endt behandling eller efter patientens død.

g) Dersom et medlem ønsker at gengive oplysninger om en patient, skal skriftlig tilladelse
indhentes. Det skal tydeligt fremgå af tilladelsen hvilke oplysninger der viderebringes og til hvilket formål. Tilladelsen opbevares i journalen.

Hensynsfuld optræden

h) Ethvert aktivt medlem skal optræde hensynsfuldt og taktfuldt overfor klienter og pårørende og herved undlade en opførsel eller undersøgelsesmetode, der kan virke krænkende.
Medlemmer af Forenede Naturmedicinere har ansvar for at undgå økonomisk, emotionel, seksuel eller anden udnyttelse af deres patienter.

Henvisning til anden behandling

i) Det påhviler ethvert aktivt medlem IKKE at give løfter om helbredelse. Klienter skal henvises til lægelig, anden alternativ/komplementær behandling eller anden sundhedsfaglig behandling, hvor dette må anses for indiceret.

Faggrænser

j) Ethvert aktivt medlem har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder kun at gøre brug af midler og metoder, som hører faget til, og som det pågældende medlem er kvalificeret til at anvende.
k) Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at overholde gældende lovgivning – herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

l) Når en patients tilstand bedres som resultat af den naturmedicinske behandling og det synes muligt at reducere patientens afhængighed af konventionel eller anden medicin, ligger ansvaret for at justere dosis eller nedtrappe ordinerede lægemidler hos patienten og den ordinerende læge.

Indberetning af sygdomme

m) Aktive medlemmer skal være opmærksom på sygdomme, som skal indberettes til sundhedsmyndigheder og handle korrekt i disse tilfælde.

Nedenstående liste angiver de sygdomme, der er individuelt anmeldelsespligtige. Til anmeldelse anvendes formular 1515 og anmeldelse sendes til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling samt til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted (kilde: Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk).

AIDS
Purulent meningitis
Meningokoksygdom
Hepatitis:
– A akut
– B akut
– B kronisk
– C akut
– C kronisk
Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)
Legionella pneumoni
Neuroborreliose
Ornitose
SARS
Covid 19
Tuberkulose
Tyfus
Paratyfus
Shigella dysenteri
Levnedsmiddelbåren sygdom
Vandbåren sygdom
Verotoksinproducerende E. coli (VTEC)
Anthrax
Botulisme
Creutzfeldt-Jakob
Hæmorrhagisk feber (Lassa, Marburg, Ebola)
Kolera
Lepra
Leptospirose
Pest
Plettyfus (typhus exanthematicus)
Rabies
Difteri
Morbilli
Parotitis
Pertussis hos børn < 2 år
Polio
Tetanus
Rubella i graviditeten
Kongenit rubella

Hvis du mistænker en patients symptomer for at være en af ovenstående individuelt anmeldelsespligtige sygdomme eller fødevareforgiftning, skal du handle ansvarligt ved at gøre følgende:

1. Råd din patient til at få en diagnose hos egen læge og skriv det i patientens journal.
2. Kontakt de lokale sundhedsmyndigheder, spørg om råd og skriv det i patientens journal.

Ajourføring

n) Ethvert aktivt medlem forpligter sig til kontinuerligt at vedligeholde og opdatere sin faglige viden, RAB registrerede medlemmer med gennemsnitligt minimum 12 timer årligt. Der henvises til foreningens krav til ajourføring inden for de forskellige fagområder, som er offentliggjort på foreningens hjemmeside. Godkendelse af relevans og omfang af efteruddannelsen gives af bestyrelsen på baggrund af fremsendt dokumentation. Manglende dokumentation kan medføre fratagelse af RAB titlen. Klager herover tilgår Etisk Udvalg.

Kollegiale forhold

o) Medlemmer af Forenede Naturmedicinere skal tale og skrive respektfuldt om kolleger til patienter, studerende, superviserede samt til offentligheden.

p) Medlemmer af Forenede Naturmedicinere opfordres til at støtte og hjælpe hinanden under studier og i praksis.

q) Hvis der er grund til at tro, at en kollega har optrådt uklogt, uansvarligt eller ulovligt, tages direkte kontakt til den pågældende kollega. Alternativt eller efterfølgende tages der kontakt til Forenede Naturmedicineres etiske råd/klagenævn med anmodning om hjælp til at løse problemet.

Markedsføring

r) Ethvert aktivt medlem har pligt til, til enhver tid at overholde gældende regler om markedsføring af sundhedsydelser. Endvidere skal Styrelsen for Patientsikkerheds markedsføringsregler overholdes.
s) Ethvert medlem forpligter sig til at overholde Fødevarestyrelsens gældende regler vedrørende anprisning af fødevarer.
t) Hvis et medlem sælger kosttilskud, er man forpligtet til at sørge for at sætte sig ind i og overholde regler på området, herunder (import/salg/forsikringer/anprisningsregler mm).