Vedtægter

Forenede Naturmedicinere

VEDTÆGTER

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Navn: Forenede Naturmedicinere.

Hjemsted: Skeevej 42, 4370 Store Merløse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningen er en selvstændig organisation uafhængig af krav fra uddannelsessteder og virksomheder. Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesser herunder:

a) At fremme og beskytte de naturmedicinske fag samt repræsentere dem i medierne og på internettet.

b) At repræsentere de naturmedicinske fag, medlemmerne og deres faglige og økonomiske interesser overfor offentligheden, myndighederne og private institutioner.

c) At servicere, informere og bistå medlemmer i praktiske, juridiske og teoretiske (herunder økonomiske) spørgsmål eller henvise til, hvor der kan hentes bistand.

d) At udsende relevante nyheder og materiale til medlemmerne. Herunder løbende at formidle tilbud om relevant efteruddannelse og opdateringsmuligheder knyttet til de naturmedicinske fag.

e) At deltage i nationale og internationale foreninger og selskaber, der seriøst beskæftiger sig med de naturmedicinske fag. Dog uden derved direkte at støtte kommercielle interesser.

f) At sikre at medlemmer, der er registreret under ”Registreringsordning for alternative behandlere” (RAB), lever op til de gældende krav.

g) At skabe rammer for medlemmernes professionelle og sociale fællesskab gennem faggrupper.

§ 3 Optagelseskrav

Enhver biopat, naturopat, biomediciner, urteterapeut, heilpraktiker, klassisk homøopat, homøopat eller person med anden relevant naturmedicinsk uddannelse (kopi af eksamensbevis tilstilles foreningen) kan optages som medlem i foreningen. Studerende på uddannelser til de nævnte fagområder, samt øvrigt interesserede i foreningens arbejde kan desuden optages som medlemmer af foreningen. Der stilles specifikke krav til de forskellige fagområder. Kravene udarbejdes af foreningen.

Stk. 1 Foreningen optager medlemmer i 5 kategorier:

Aktivt medlem: Praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som aktive medlemmer.

Passivt medlem: Ikke-praktiserende behandlere med afsluttet uddannelse og aflagt eksamen kan optages som passive medlemmer.

Studentermedlem: Studerende fra skoler, der uddanner naturmedicinske behandlere, kan optages som studentermedlemmer.

Seniormedlemmer: Ikke praktiserende pensionerede medlemmer.

Støttemedlem: Personer, der ikke er uddannede naturmedicinske behandlere eller er under uddannelse, der har interesse for foreningens arbejde og de naturmedicinske fag, kan optages som støttemedlemmer.

Æresmedlemmer: Personer som gennem deres virke har gjort en særlig indsats for foreningens fagområder.

§ 4 Medlemmernes rettigheder og pligter

a) Enhver der opfylder optagelseskravene, har ret til at blive optaget som medlem af foreningen.

b) Ethvert medlem skal overholde gældende vedtægter og regler for god klinisk praksis, samt de af den lovligt valgte bestyrelse trufne lovlige beslutninger.

c) Ved tilsidesættelse af nærværende vedtægter og regler for god klinisk praksis, skal sagen kunne drøftes i Etisk Udvalg med henblik på evt. advarsel, irettesættelse, afregistrering eller eksklusion af foreningen.

§ 5 RAB-registrering

a) Alle aktive medlemmer, der tilhører de behandlergrupper, som foreningen af Styrelsen for Patientsikkerhed er godkendt til at registrere, har ret til at blive RAB registrerede, hvis de opfylder kravene hertil som beskrevet i pkt. b.

b) Foreningen stiller basale uddannelseskrav til de medlemmer af Forenede Naturmedicinere, som foreningen registrerer og dermed giver tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB).

c) Ansøgerne skal som minimum leve op til kravene i den til enhver tid gældende RAB- bekendtgørelse.

d) Uddannelseskrav til de enkelte fagområder, som overstiger minimumskrav i gældende RAB- bekendtgørelse, fastsættes af foreningens generalforsamling, og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 6 RAB-titlen

Betegnelsen RAB er forbeholdt aktive medlemmer, der er registreret efter lov nr. 351 af 19. maj 2004 og gældende bekendtgørelser, se § 5.

§ 7 Offentliggørelse af RAB registrerede medlemmer m.v.

Offentligheden kan på foreningens hjemmeside få adgang til oplysninger om, hvilke medlemmer foreningen har registreret og hermed givet tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regler for god klinisk praksis og om uddannelseskrav til de medlemmer, som RAB registreres samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.

§ 8 Afregistrering

Afregistrering sker:

a) Ved ophør af status som aktivt medlem.

b) Ved manglende ajourføring.

c) Ved eksklusion og/eller udmeldelse af foreningen.

d) Ved tilsidesættelse af nærværende vedtægter og regler for god klinisk praksis skal sagen kunne drøftes i Etisk Udvalg med henblik på evt. advarsel, irettesættelse, afregistrering eller eksklusion af foreningen.

Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder i disse tilfælde. Ønsker behandleren at blive RAB- registreret igen, skal denne ansøge på ny.

§ 9 Kontingent

a) Kontingentets størrelse og opkrævningsmåde fastsættes af generalforsamlingen.

b) Kontingenter opkræves årlig 1. februar eller efterfølgende bankdag.

c) Indbetaling til nyt medlemskab dækker medlemskab fra dato for indmeldelse til den 31.12 samme år. Efterfølgende kontingent for medlemskab opkræves årlig i februar.

d) 14 dages restance på forfaldent kontingent udløser 1. rykkerskrivelse med gældende rykkerprocedure. Én måneds restance udløser 2. rykkerskrivelse med gebyr fastsat af bestyrelsen samt meddelelse om eksklusion, hvis ikke betaling har fundet sted inden yderligere 14 dage. Kontingentet kan ikke afdrages eller udsættes.

e) Udmeldelse skal ske inden den 31.12 af et år.

§ 10 Generalforsamlingen

a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

b) Generalforsamlingen varsles 3 måneder inden afholdelse.

c) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel og afholdes årligt i marts/april.

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før. Herunder også forslag til evt. vedtægtsændringer.

e) Alle lovlige forslag afgøres med simpelt flertal.

f) Kun medlemmer, der ved fremmøde ikke er i restance med kontingent til foreningen, har adgang.

g) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af forretningsorden.

4. Forpersonens beretning.

5. Udvalgenes beretninger.

6. Indkomne forslag.

7. Regnskab og budget.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg af bestyrelse: valg af forperson og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der vælges i alt fire bestyrelsesmedlemmer samt evt. et ekstra bestyrelsesmedlem og evt. to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstforperson og sekretær. Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere poster.

10. Forperson, kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Forperson i ulige og kasserer i lige år. Suppleant samt udvalgsmedlemmer, revisor og repræsentanter vælges for et år.

11. Det tilstræbes at der vælges repræsentanter fra foreningens forskellige faggrupper til bestyrelsen, for således på bedste vis at afspejle foreningens mangfoldighed.

12. Valg af medlemmer til Etisk Udvalg, samt valg af repræsentanter til andre udvalg.

13. Valg til faggruppeudvalg; biopat, naturopat, biomediciner, urteterapeut, heilpraktiker, klassisk homøopat, såfremt der er tilslutning.

I) Valg afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte (også online) medlemmer af faggruppen

14. Valg af revisor.

h) Generalforsamlingen afholdes efter en ad hoc vedtagen forretningsorden.

i) Generalforsamlingen og/eller bestyrelsen skal behandle vedtægtsovertrædelser. Afgørelsen giver mulighed for påklage til Etisk Udvalg.

j) Ethvert medlem med, undtagelse af støtte- og erhvervsmedlemmer, har stemmeret på foreningens generalforsamling og er valgbar til samtlige bestyrelses- og udvalgsposter. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet senest 24 timer inden generalforsamlingen begynder, skriftligt afgive sin stemme til de dagsordenspunkter, som forinden er udsendt af bestyrelsen. Stemmeafgivelse stiles pr. mail til foreningens forperson.

k) Støtte- og erhvervsmedlemmer har normalt ikke stemmeret eller valgbarhed på generalforsamlingen. De kan dog bidrage med hjælp til diverse foreningsopgaver, uden dermed at beklæde en bestyrelsespost.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

a) Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af et almindeligt flertal i bestyrelsen eller på skriftligt motiveret begæring af mindst 25% af de aktive medlemmer.

b) Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter begæring med motiveret dagsorden, med mindst 3 ugers varsel.

§ 12 Bestyrelsens funktioner

a) Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.

b) Ved fratrædelser i utide indtræder suppleanten og fortsætter perioden ud.

c) Forpersonen leder foreningen. Forpersonen er ansvarlig for dagsorden og indkaldelse til den årlige ordinære samt evt. ekstraordinære generalforsamling. Desuden står forpersonen for indkaldelse til de 4 årlige ordinære samt evt. ekstraordinære bestyrelsesmøder. Forpersonen er ansvarlig for, at bestyrelse og forening fungerer i henhold til gældende vedtægter, regler for god klinisk praksis og landets love. Forpersonen er medieansvarlig og ordfører for foreningen samt repræsenterer foreningen udadtil.

d) Næstforpersonen repræsenterer forpersonen i dennes fravær og oppebærer herunder forpersonens kompetence og pligter. Fratræder forpersonen i utide, træder næstforpersonen i dennes sted indtil næstkommende generalforsamling.

e) Kassereren har det daglige ansvar for foreningens regnskab, kontingentopkrævning og bogholderi.

f) Sekretæren tager referat ved bestyrelsesmøderne og tager sig af andre ad hoc opgaver.

g) Det eventuelle menige medlem varetager de af bestyrelsen uddelegerede opgaver.

h) Den eventuelle suppleant indtræder for bestyrelsesmedlemmer i disses funktioner og med disses pligter ved disses frafald. Varetager desuden de af øvrige bestyrelsesmedlemmer uddelegerede bestyrelsesopgaver.

i)Underudvalg refererer til bestyrelsen med undtagelse af Etisk Udvalg.

j) Forpersonen og kassereren samt evt. administrativ medarbejder har fuldmagt til foreningens disponible midler. Bestyrelsen har bemyndigelse til at forvalte og disponere over foreningens disponible midler iht. ovenstående og under ansvar for det på generalforsamlingen godkendte regnskab samt budgetmæssige drøftelser og for foreningen skønnede nødvendige beslutninger.

k) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse udover dette.

§ 13 Faggruppernes funktion

a) Faggrupperne fungerer som det faglige fællesskab for de respektive fagområder, Klassiske homøopater, Naturopater, Heilpraktikere.

b) Koordinatorer for hver af grupperne består af minimum 3 medlemmer.

c) Koordinatorerne kommunikerer med bestyrelsen i Forenede Naturmedicinere, og vælges på den årlige generalforsamling.

d) To koordinatorer har adgang til faggruppens konto og administrerer faggruppens midler, hvoraf en koordinator er hovedansvarlig, ud fra de retningslinjer, der er besluttet af medlemmerne i faggrupperne.

e) Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling. Faggrupperne er ansvarlige for de oplysninger om deres respektive fag, som er tilgængelig på FNMs hjemmeside.

f) Faggrupper kan vælge at slå sig sammen.

§ 14 Udmeldelse

a) Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningens bestyrelse.

b) Ved kontingentrestance i 3 måneder bortfalder medlemskabet.

c) Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 15 Eksklusion

a) Eksklusion af et medlem sker dersom medlemmet gør sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af vedtægternes §§ 4 og 5. Afgørelsen om eksklusion træffes af Etisk Udvalg jf. § 15.

b) I perioden indtil udløbet af ankefristen eller hvis eksklusionen ankes, indtil sagen er endeligt afgjort, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder.

§ 16 Etisk Udvalg

a) Etisk Udvalg er foreningens klageorgan.

b) Opgave: Etisk Udvalg skal behandle klager fra brugere over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis eller gældende lovgivning. Etisk Udvalg skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt fra ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Endelig har Etisk Udvalg til opgave at behandle klager over Forenede Naturmedicinere for overtrædelse af gældende lovgivning eller foreningens vedtægter og regler. På eget initiativ kan Etisk Udvalg tage spørgsmål om sådanne overtrædelser op til behandling og afgørelse.

c) Organisatorisk tilhørsforhold: Etisk Udvalg er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af foreningens øvrige organer.

d) Sammensætning:

1. Etisk Udvalg består af enten 3 eller 5 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen blandt foreningens medlemmer samt evt. eksterne personer. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til etisk udvalg.

2. Etisk Udvalg skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Intet medlem af Etisk Udvalg må derfor have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

3. Etisk Udvalg vælger af sin midte en kontaktperson, hvortil sager tilstilles. Kontaktpersonen drager ansvar for Udvalgets sammenkaldelse og funktion iht. vedtægterne.

e) Sagsbehandling:

1. Klager skal indgives skriftligt til Etisk Udvalg.

2. Etisk Udvalg skal sikre sig en sag fuldt belyst ved inddragelse af medlemmet, der klages over.

3. Medlemmet, der klages over, skal have en kopi af klagen for skriftligt at kunne forklare sig. Det samme gælder bestyrelsens medlemmer, hvis sagen vedrører dem. Alle parter har krav på efter anmodning at få indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.

4. Afgørelse træffes af simpelt flertal i Etisk Udvalg, der har tavshedspligt. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelsen.

5. Etisk Udvalgs afgørelser kan indbringes for domstolene.

f) Sanktionsmuligheder: Etisk Udvalg kan give advarsler og irettesættelser samt kan skride til eksklusion eller afregistrering. Forenede Naturmedicineres bestyrelse underrettes om Etisk Udvalgs afgørelser.

g) Sagsgenoptagelse: Der er adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningen kan fastsætte en frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet. Der skal som minimum gives klagerne en frist på 2 år, fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem.

§ 17 Foreningens opløsning

a) Foreningen kan kun ophøre efter beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 1 måneds mellemrum og med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Der skal således indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

b) Foreningens midler skal da realiseres og pengene gå til et af et flertal på afsluttende generalforsamling vedtaget naturmedicinsk formål. Dette effektueres af den afgående bestyrelse.

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling 11. april 2019.

Med vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling 2. juni 2020.

Vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling 16. december 2020.

Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 25. marts 2023

Dirigent

2019 Esther Liboriussen

2020 Charlotte Yde

2020 Lone Lützen

2023 Anne-Sophie Brusgaard